سوکت شبکه

سوکت شبکه

خرید سوکت شبکه

برای متصل کردن چندین کامپیوتر به هم از کابل و سوکت شبکه استفاده می‌شود.برای‏ اتصال کابل به کامپیوتر نیازمند سری‌هایی به نام سوکت شبکه هستیم. برای نمونه می‌توان به سوکت RJ-45 اشاره کرد. این نوع محصول دارای نوع شیلد دار و بدون شیلد است. نوع شیلد دار دارای یک روکش فلزی است.این محصول جزئی از تجهیزات پسیو شبکه می باشد.

خرید آنلاین سوکت شبکه

خرید سوکت شبکه

برای متصل کردن چندین کامپیوتر به هم از کابل و سوکت شبکه استفاده می‌شود.برای‏ اتصال کابل به کامپیوتر نیازمند سری‌هایی به نام سوکت شبکه هستیم. برای نمونه می‌توان به سوکت RJ-45 اشاره کرد. این نوع محصول دارای نوع شیلد دار و بدون شیلد است. نوع شیلد دار دارای یک روکش فلزی است.این محصول جزئی از تجهیزات پسیو شبکه می باشد.

خرید آنلاین سوکت شبکه